Begrippenlijst erfrecht

Woordenboek erfrecht / erfenis

wat is erfrecht

Aanvaarden:
Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam. Een nalatenschap kan worden verworpen, zuiver of beneficiair worden aanvaard.

Aangifte erfbelasting:
Belastingaangifte betreffende een erfenis.

Beneficiaire aanvaarding:
Aanvaarden van de erfenis, onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dat wil zeggen de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.

Bewind:
Dit is een regeling die de erflater in een testament kan opnemen waarbij hij het beheer over het vermogen opdraagt aan een ander dan de rechthebbende.

Bewindvoerder:
De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt.
Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn, geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament vastgelegd worden. Dit kan totdat de erfgenaam 25 jaar is geworden. De erfgenaam kan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. De bewindvoerder neemt die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Boedelbeschrijving:
Dit is een beschrijving van het vermogen van de overledene.

Boedelkosten:
Die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen, notariskosten en ook andere kosten van deskundigen.

Boedelregister:
Een register waarin alle relevante feiten met betrekking tot de nalatenschap zijn ingeschreven.

Erfenis:
Het geheel van bezittingen én schulden die een overleden persoon achterlaat.

Erfrecht, verklaring van:
Verklaring opgesteld door een notaris, daarin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Is één persoon door de erfgenamen gemachtigd namens hen op te treden, dan wordt dit ook vermeld.

Erfbelasting:
De belasting die je moet betalen over het bedrag, dat je krijgt uit een erfenis. Vóór 2010 werd deze belasting successierecht genoemd.

Erfdeel:
Dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft.

Erflater:
Erflater is de overledene die bezit en/of schulden nalaat.

Erfopvolging:
Opvolging in de rechten en plichten van de overledene door zijn erfgenamen.

Erfrecht:
Erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.

Erfstelling:
Erfstelling is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene, de erflater, aan één of meerdere personen zijn vermogen nalaat.

Executeur:
Is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Gemeenschap:
Wanneer er meerdere personen zijn die eigendom van een goed of een recht gezamenlijk hebben.

Holografisch testament:
Dit is een eigenhandig uitgeschreven testament, ook wel gesloten testament genoemd.

Langstlevende testament:
Een testament waarbij voor de langstlevende echtgenoot of (geregistreerd) partner een voorziening wordt getroffen om hem/haar verzorgd achter te laten.

Legaat:
Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.

Legataris:
Iemand aan wie je spullen of geld nalaat.

Legitieme portie:
Dat deel van de nalatenschap waarop (klein) kinderen minimaal recht hebben.

Legitimaris:
Iemand die recht heeft op een legitieme portie.

Schenkingsrecht:
Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen.

Successierechten:
Successierecht of erfenisrecht is de belasting die wordt geheven over een erfenis.

Testamentair erfrecht:
Regels die gelden als iemand een testament heeft gemaakt.

Testateur:
De persoon die een testament heeft laten maken.

Versterferfrecht:
Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt.

Verwerpen:
Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Dit moet dan voor de gehele erfenis gelden, men kan die niet gedeeltelijk verwerpen

Verdeling:
Datgene wat er in de regel met een gemeenschap (nalatenschap/erfenis) dient te gebeuren, zodat ieder van de erfgenamen zijn eigen deel krijgt.

Vereffening:
Wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap

Vrij van recht:
De erflater kan de verkrijger ‘vrij van recht’ netto laten erven. Hij moet dit nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het successierecht – dat de verkrijger zou moeten betalen – voor rekening van de nalatenschap.

Vruchtgebruik:
Vruchtgebruik is het recht om iemand anders zijn goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten.

Wettelijke verdeling:
De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner krijgt alle goederen van de nalatenschap. Het erfdeel van de kinderen (kindsdeel) wordt omgerekend in geld en wordt pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt.

Zuiver aanvaarden:
Als de erfenis aanvaard wordt (met alle daaraan verbonden rechten en plichten), ongeacht of het saldo positief of negatief is.

Staat uw woord er niet bij of heeft u andere suggesties?
Dan kunt u een mail sturen naar advocaat gespecialiseerd in erfrecht:
santema@defenz.nl
Alvast bedankt!

 

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”. 


 

Contact Erfrecht Advocaat Santema

Wilt u meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem contact op met mr. W.S. (Wiebren) Santema

Maak gebruik van het gratis telefonisch spreekuur!
Het telefonische spreekuur is iedere donderdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur.

Tel:  088 –  5159099
e-mail: santema@defenz.nl

 

 

 

 

Begrippenlijst, bewindvoerder, erfenis, testament, executeur. Woordenboek met veel gebruikte woorden die je tegen kan komen bij een erfenis of nalatenschap. mr. Wiebren S. Santema is lid van de vereniging erfrecht advocaten nederland. Erfrecht Advocaat Amsterdam Utrecht . De praktijk is voor heel Nederland. 

DEFINITIES OPZOEKEN

Via Encyclo:
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken
Opzoeken