Rechten en plichten erfgenamen

Rechten en plichten erfgenamen

rechten erfgenaam nalatenschap

1. wat moet ik doen als ik niet of onvoldoende word geïnformeerd bij een nalatenschap / erfenis?

Rechten en plichten erfgenamen

Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn.

Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen.
Een boedelbeschrijving houdt in dat alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken worden beschreven, zowel de baten als de lasten.

Een boedelbeschrijving kan onderhands worden opgesteld, maar ook door een notaris in de vorm van een notariële akte.
In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

Het is mogelijk om de kantonrechter een boedelbeschrijving te laten bevelen.
De kantonrechter zal daartoe een notaris aanwijzen.
De kosten van de werkzaamheden van de notaris worden aangemerkt als boedelkosten.
Dit betekent dat de kosten voor rekening komen van de erfgenamen.

Het afleggen van een eed omtrent de juistheid van de boedelbeschrijving lijkt op het eerste gezicht gratuit.
Maar let wel dat wanneer blijkt dat er toch zaken buiten beschouwing zijn gelaten er in feite meineed is gepleegd en dat op het plegen van meineed  strafrechtelijke sancties staan.

Daarnaast geldt dat een erfgenaam die opzettelijk tot de nalatenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel daarin aan de overige erfgenamen verbeurt  (artikel 3:194 lid 2 BW).

2. wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

Rechten en plichten erfgenamen.

De nalatenschap vormt een onverdeelde gemeenschap waartoe alle erfgenamen ieder voor een gelijk deel gerechtigd zijn.

Juridisch wordt deze gezamenlijke eigendom aangeduid als een gemeenschap en de gerechtigden (erfgenamen) als deelgenoten.

Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog niet verdeeld is. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel inboedel als banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle deelgenoten.

Met daden van beschikking worden handelingen bedoeld als verkopen, verhuren of verpachten van de grond c.q. de woning.

Voor het overige geschiedt het beheer van de gemeenschap door de deelgenoten tezamen. Onder beheer wordt begrepen “alle handelingen die voor de normale exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn, waaronder ook het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde prestaties”.

Bepaalde handelingen die kunnen beschouwd als beheersdaden kunnen door iedere deelgenoot afzonderlijk worden verricht. Hierbij gaat het om handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van de zaak en handelingen die geen uitstel kunnen lijden.

Deelgenoten kunnen onderling afspraken maken over het beheer van de gemeenschap. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de kantonrechter desnoods een beheersregeling treffen.

Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen.


Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

A Erfrecht Santema Advocatuur logo contact info@santema-advocatuur.nl

SANTEMA ADVOCATUUR
Gespecialiseerd in Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43 8601
AH Sneek

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

familie-erfrechtadvocatuur.nl onderdeel van Santema Erfrecht Advocatuur

Beste Advocaat zoeken en een eerste gesprek

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Ja, iedereen mag zijn/haar eigen advocaat kiezen.

Heeft u de juiste advocaat gevonden en uw zaak kan in behandeling genomen worden?

Dan is het belangrijk dat u eerst met hem/haar een aantal dingen bespreekt.

Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen om duidelijk te krijgen of hij/zij geschikt is voor uw zaak en of het zinvol is uw zaak voort te zetten:

 • Checklist:
  • Vraag naar de specialisatie en ervaring
  • Heeft de advocaat kennis over uw specifieke probleem?
  • Hoeveel soortgelijke zaken doet hij/zij per jaar
  • Is het kantoor volledig gespecialiseerd?
  • Is de de advocaat lid van een specialisatievereniging?
 • Checklist:
  • Hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
  • Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.

Wat zijn de verwachte kosten?

 • Hoe rekent de advocaat – heeft hij een uurtarief of rekent hij een vaste prijs voor de hele zaak.
 • Welke extra kosten – zoals bijvoorbeeld griffierechten – komen erbij?
 • Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten?
 • Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
 • Brengt het advocatenkantoor kantoorkosten in rekening die nog extra bovenop het uurtarief komen?
 • Vraag of u regulier (bijvoorbeeld maandelijks door het sturen van een declaratie) op de hoogte gehouden kunt worden van de oplopende kosten.
 • Vraag om een schriftelijke begroting.
 • Ook kunt u vragen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid.

Informeer hiernaar. U moet meestal griffierechten betalen aan de rechtbank om uw zaak in behandeling te laten nemen. Ook moet u rekening houden met kosten voor bijvoorbeeld getuigen, deskundigen en uittreksels. Die moet u zelf betalen. En als u de zaak verliest, kan de rechter u opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen (de kostenveroordeling). Dat geldt ook als u een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat is dus zeker iets om rekening mee te houden.

 • Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie)?
 • Wie neemt zijn/haar taken waar?
 • Hoe zal de advocaat contact met u onderhouden?
 • Hoe is hij/zij bereikbaar?
 • Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan met uw advocaat.
 • Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure? Of is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
 • Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe luiden deze?

Als u met een advocaat in zee gaat vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Deze bevestigingsbrief zou in ieder geval moeten bevatten:

 • een omschrijving van de zaak
 • een plan van aanpak of een aanzet daartoe
 • de verwachte kosten
 • een exemplaar van de geschillenregeling (indien van toepassing)

Meer informatie: Nederlandse Orde van Advocaten

Second opinion

Second opinion

Twijfelt u aan de mening of het advies van uw eigen advocaat?
Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?
Vraag om een second opinion!