Gepubliceerde zaken mr. Wiebren Santema

Enkele Gepubliceerde Zaken:

Gepubliceerde zaken W.S. Santema

Geheimhoudingsplicht van een arts

Rechtbank Noord-Nederland 27-09-2017 Lees meer…

Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht van een arts inzake een medisch dossier.

Verschillende soorten langstlevende-testamenten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014 Lees meer…

Er zijn verschillende soorten langstlevende-testamenten.
In het Noorden van het land komt het vruchtgebruik-testament nog steeds veel voor. In die variant krijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap en krijgen de kinderen de blote eigendom.

Dat betekent dat de kinderen aan sommige handelingen moeten meewerken, bijvoorbeeld als de woning moet worden verkocht of, zoals in dit geval, de langstlevende ouder een hypotheek wil vestigen.

In het geval dat de kinderen of één daarvan niet wil medewerken kan er een vervangende machtiging worden verkregen van de rechtbank.
De rechtbank zal dan een belangenafweging maken tussen ouder en kind, zoals ook in dit geval, berecht door het hof, waarin de belangenafweging in het voordeel van de vader, bijgestaan door mr. Wiebren Santema, uitpakte.

Overname van het familiebedrijf

Rechtbank Noord-Nederland 22 oktober 2014 Lees meer…

Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige vragen oproepen.

Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader op zoon wordt overgedragen.

Het is in de agrarische sector niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenaamde “agrarische waarde”. Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten.

Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf. Als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd.
Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

In deze zaak was een van de kinderen van mening dat haar broer een te lage waarde had betaald en/of dat de agrarische waarde zo ver beneden de economische waarde lag dat er sprake was van een aantasting van haar legitieme rechten.

Mr. W. S. Santema nam het op voor de bedrijfsopvolger en toonde aan dat de overname van het bedrijf niet kon worden aangemerkt als een gift en dus niet leidde tot een aantasting van de legitieme.

Wanneer is een executeur klaar met het executeurschap?

Rechtbank Middelburg 17-10-2009 Lees meer…

Wanneer is een executeur klaar met het executeurschap en wanneer wordt het tijd om het stokje over te dragen aan de erfgenamen?

Een aantal van de erfgenamen vond dat het zo langzamerhand wel lang genoeg geduurd was. Hun vader was al een paar jaar geleden overleden, maar de executeur bleek nog steeds niet bereid haar taak te beëindigen.
Ze vorderden bij de rechtbank dat de executeur haar werkzaamheden moest gaan beëindigen. Of was het allemaal niet zo eenvoudig? De erfgenamen waren het onderling niet met elkaar eens wat er nu eigenlijk moest gaan gebeuren en bovendien was het testament van de overledene nog helemaal niet ten uitvoer gelegd.

De rechtbank vond dat er onvoldoende redenen waren om de executeur, bijgestaan door mr. Wiebren Santema, haar beheer te laten beëindigen.