Rechtsgebieden register

Rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van Advocaten


mr. W.S. (Wiebren) Santema staat in het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist op het gebied van het erfrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Het college van afgevaardigden heeft op 13 december 2018 de wijzigingsverordening kwaliteitsbevorderende maatregelen aangenomen. Advocaten moeten zich na hun stage verplicht laten registreren in een vernieuwd rechtsgebiedenregister en deze registratie bekendmaken. Het register is een overzichtelijk en transparant register en bevat 33 rechtsgebieden waarop advocaten zich dienen te registreren.

Welke rechtsgebieden en wanneer registreren?

De wijzigingsregeling op de kwaliteit bevorderende maatregelen, die door de algemene raad op 17 december 2018 is aangenomen, omvat de lijst van 33 rechtsgebieden en stelt nadere regels over de registratie.

Advocaten dienen zich te registreren op minimaal één en maximaal vier van de 33 hoofdrechtsgebieden. Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt op sub-rechtsgebieden die advocaten kunnen aanvinken als zij daarvoor specifieke kennis hebben. Dat kan alleen als ook het hoofdrechtsgebied is aangevinkt.

Voorwaarde voor registratie is het behalen van tien opleidingspunten per kalenderjaar per geregistreerd hoofdrechtsgebied (dat geldt dus niet voor de sub-rechtsgebieden). Registratie kan pas plaats hebben als aan deze voorwaarde is voldaan. In artikel 35a lid 1 Roda is bepaald dat de registratie na het behalen van de opleidingspunten direct kan plaats hebben, maar uiterlijk voor 1 maart na het kalenderjaar waarin de opleidingspunten zijn behaald. De eerste registratie kan direct nadat in 2019 de benodigde opleidingspunten zijn behaald, maar moet uiterlijk voor 1 maart 2020 gerealiseerd zijn.

Bekendmaking registratie

De algemene raad vindt het van belang dat de advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. De advocaat dient daarbij gebruik te maken van een eenduidig format, waarmee direct inzichtelijk wordt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. In de Roda is het model voor bekendmaking als bijlage 8 opgenomen.

Vernieuwde zoekmachine

De registratie van de nieuwe rechtsgebieden register is alleen zichtbaar op Mijn Orde en nog niet via de online zoekmachine op de website van de NOvA. Voorlopig blijft de huidige zoekmachine “Vind een advocaat” online. De vernieuwde zoekmachine “Zoek een advocaat” waar de rechtsgebieden per advocaat te vinden zijn, gaat pas online zodra voldoende advocaten zich hebben geregistreerd op hun rechtsgebied, naar verwachting tweede helft 2019.

Waarom is er een Rechtsgebieden register?

Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

Lees meer op de website van de Advocatenorde advocaten mr W.S. Santema…

AANVULLENDE GEGEVENS

Behandelt zaken o.b.v. gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Lijst van rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, tweede lid, van de Regeling op de advocatuur

1. Algemene praktijk
a. Burgerlijk recht
b. Strafrecht
c. Bestuursrecht

2. Personen- en Familierecht
a. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
b. Ouderschap en erkenning
c. Collaborative divorce
d. Mediation
e. Jeugdbeschermingsrecht
f. Bijzondere curator
g. Internationale kinderontvoering
h. Internationaal privaatrecht

3. Erfrecht

4. Arbeidsrecht
a. Medezeggenschap
b. Collectief ontslag
c. Pensioenen
d. Arbeidsmediation
e. Internationaal arbeidsrecht

5. Sociaal-zekerheidsrecht
a. Werknemersverzekeringen
b. Volksverzekeringen
c. Sociale voorzieningen
d. Internationaal (arbeids)recht

6. Ambtenarenrecht
a. Militairen

7. Huurrecht
a. Woonruimte
b. Bedrijfsruimte

8. Verbintenissenrecht

9. Sportrecht

10. Intellectueel eigendomsrecht

11. Mededingingsrecht

12. Aanbestedingsrecht

13. Ondernemingsrecht
a. Vennootschappen
b. Verenigingen en stichtingen
c. Agentuur en distributie
d. Fusies en overnames
e. Bestuurdersaansprakelijkheid
f. Beroepsaansprakelijkheid

14. Burgerlijk procesrecht
a. Arbitrage
b. Litigation
c. Beslag- en executierecht

15. Transport- en handelsrecht

16. Financieel recht
a. Bankrecht

17. Verzekeringsrecht

18. Belastingrecht

19. ICT-recht
a. Privacy recht

20. Insolventierecht
a. Faillissement
b. Surseance van betaling
c. WSNP

21. Strafrecht
a. Jeugdstrafrecht
b. Militair strafrecht
c. Financieel economisch strafrecht
d. Milieu strafrecht
e. Fiscaal strafrecht
f. Internationaal Strafrecht
g. TBS
h. Uit- en overleveringszaken
i. Slachtofferzaken
j. Vreemdelingen(straf)recht

22. Psychiatrisch patiëntenrecht

23. Letselschaderecht
a. Slachtofferzaken

24. Vreemdelingenrecht
a. Vreemdelingenbewaring

25. Asiel- en vluchtelingenrecht

26. Omgevingsrecht
a. Milieurecht
b. Natuurbeschermingsrecht
c. Waterrecht
d. Ruimtelijk bestuursrecht

27. Gezondheidsrecht

28. Onderwijsrecht

29. Onteigeningsrecht

30. Bouwrecht
a. Vastgoedrecht

31. Agrarisch recht

32. Tuchtrecht
a. Medisch tuchtrecht
b. Advocatentuchtrecht
c. Tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs
d. Militair tuchtrecht
e. Makelaardij tuchtrecht
f. Deurwaarderstuchtrecht

33. Cassatie
a. Straf
b. Civiel
c. Belasting