Begrippenlijst erfrecht

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in Erfrecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Telefoon Santema advocatuur bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Woordenboek erfrecht / erfenis

Aanvaarden:

Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam.
Lees meer… Erfenis aanvaarden of verwerpen 

Aangifte Erfbelasting:

Belastingaangifte betreffende een erfenis.

Ontvangt u een erfenis? Misschien moet u dan erfbelasting betalen. In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling krijgen of hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Laat u een erfenis na? Dan kunt u tijdens uw leven hier al zaken voor regelen. Bijvoorbeeld met een testament of een schenking. Als u geen testament opstelt, bepaalt het erfrecht wie uw erfenis krijgt.

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. Voor het vaststellen van die waarde gelden een aantal regels.
Lees meer… Erven relatie familie van de belastingdienst.nl

Beneficiaire aanvaarding:

Aanvaarden van de erfenis, onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dat wil zeggen de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.
Lees meer… Erfenis aanvaarden of verwerpen 

Bewind:

Dit is een regeling die de erflater in een testament kan opnemen waarbij hij het beheer over het vermogen opdraagt aan een ander dan de rechthebbende.

U voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).

Werkzaamheden
Dit betekent dat u:

controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
gewone dagelijkse uitgaven betaalt
zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen

U zorgt ook voor een aantekening van het bewind in het kadaster, als er onroerende goederen zijn (zoals een huis of land), en in het handelsregister als er een onderneming is.

Informatie voor de bewindvoerder
Heeft de kantonrechter u tot bewindvoerder benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen, de mogelijke vergoeding voor uw werkzaamheden, en de formulieren die u nodig heeft. De taken en verplichtingen van een eventuele tweede bewindvoerder zijn dezelfde als die voor de eerste bewindvoerder.
Lees meer…Informatie voor de bewindvoerder op rechtspraak.nl

Bewindvoerder:

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt.
Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn, geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament vastgelegd worden. Dit kan totdat de erfgenaam 25 jaar is geworden. De erfgenaam kan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. De bewindvoerder neemt die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Boedelbeschrijving:

Dit is een beschrijving van het vermogen van de overledene.

Boedelkosten:

Die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen, notariskosten en ook andere kosten van deskundigen.

Boedelregister:

Een register waarin alle relevante feiten met betrekking tot de nalatenschap zijn ingeschreven.

Erfenis:

Het geheel van bezittingen én schulden die een overleden persoon achterlaat.

Moet ik de erfenis aanvaarden? En op welke wijze?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

I. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
II. Verwerpen van de nalatenschap
III. Beneficiair aanvaarden

Lees meer… Een erfenis en wat moet ik nu doen?

Erfrecht, verklaring van:
Verklaring opgesteld door een notaris, daarin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Is één persoon door de erfgenamen gemachtigd namens hen op te treden, dan wordt dit ook vermeld.

Erfbelasting:
De belasting die je moet betalen over het bedrag, dat je krijgt uit een erfenis. Vóór 2010 werd deze belasting successierecht genoemd.

Erfdeel:
Dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft.

Erflater:
Erflater is de overledene die bezit en/of schulden nalaat.

Erfopvolging:
Opvolging in de rechten en plichten van de overledene door zijn erfgenamen.

Erfrecht:
Erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.

Erfstelling:
Erfstelling is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene, de erflater, aan één of meerdere personen zijn vermogen nalaat.

Executeur:
Is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Gemeenschap:
Wanneer er meerdere personen zijn die eigendom van een goed of een recht gezamenlijk hebben.

Holografisch testament:
Dit is een eigenhandig uitgeschreven testament, ook wel gesloten testament genoemd.

Langstlevende testament:
Een testament waarbij voor de langstlevende echtgenoot of (geregistreerd) partner een voorziening wordt getroffen om hem/haar verzorgd achter te laten.

Legaat:
Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.

Legataris:
Iemand aan wie je spullen of geld nalaat.

Legitieme portie:
Dat deel van de nalatenschap waarop (klein) kinderen minimaal recht hebben.

Legitimaris:
Iemand die recht heeft op een legitieme portie.

Schenkingsrecht:
Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen.

Successierechten:
Successierecht of erfenisrecht is de belasting die wordt geheven over een erfenis.

Testamentair erfrecht:
Regels die gelden als iemand een testament heeft gemaakt.

Testateur:
De persoon die een testament heeft laten maken.

Versterferfrecht:
Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt.

Verwerpen:
Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Dit moet dan voor de gehele erfenis gelden, men kan die niet gedeeltelijk verwerpen

Verdeling:
Datgene wat er in de regel met een gemeenschap (nalatenschap/erfenis) dient te gebeuren, zodat ieder van de erfgenamen zijn eigen deel krijgt.

Vereffening:
Wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap

Vrij van recht:
De erflater kan de verkrijger ‘vrij van recht’ netto laten erven. Hij moet dit nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het successierecht – dat de verkrijger zou moeten betalen – voor rekening van de nalatenschap.

Vruchtgebruik:
Vruchtgebruik is het recht om iemand anders zijn goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten.

Wettelijke verdeling:
De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner krijgt alle goederen van de nalatenschap. Het erfdeel van de kinderen (kindsdeel) wordt omgerekend in geld en wordt pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt.

Zuiver aanvaarden:
Als de erfenis aanvaard wordt (met alle daaraan verbonden rechten en plichten), ongeacht of het saldo positief of negatief is.

DEFINITIES OPZOEKEN

Via Encyclo:
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken
Opzoeken