Begrippenlijst erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

A Erfrecht Santema Advocatuur logo contact info@santema-advocatuur.nl

SANTEMA ADVOCATUUR
Gespecialiseerd in Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43 8601
AH Sneek

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

Begrippenlijst bijzonder familierecht en erfrecht
Erfenissen / nalatenschappen

Hieronder staan enkele begrippen

Aanvaarden Erfenis:
Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam.

Aangifte Erfbelasting:
Belastingaangifte betreffende een erfenis

Beneficiaire Aanvaarding:
Aanvaarden van de erfenis, onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dat wil zeggen de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.

Bewind:
Dit is een regeling die de erflater in een testament kan opnemen waarbij hij het beheer over het vermogen opdraagt aan een ander dan de rechthebbende.

U voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).

Bewindvoerder:
De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt. (Wat is bewind – rechtspraak.nl)

Boedelbeschrijving:
Dit is een beschrijving van het vermogen van de overledene.

Boedelkosten:
Die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen, notariskosten en ook andere kosten van deskundigen.

Boedelregister:
Een register waarin alle relevante feiten met betrekking tot de nalatenschap zijn ingeschreven.

Erfenis:
Het geheel van bezittingen én schulden die een overleden persoon achterlaat.

Erfrecht, Verklaring Van:
Verklaring opgesteld door een notaris, daarin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Is één persoon door de erfgenamen gemachtigd namens hen op te treden, dan wordt dit ook vermeld.

Erfbelasting:
De belasting die je moet betalen over het bedrag, dat je krijgt uit een erfenis. Vóór 2010 werd deze belasting successierecht genoemd.

Erfdeel:
Dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft.

Erflater:
Erflater is de overledene die bezit en/of schulden nalaat.

Erfopvolging:
Opvolging in de rechten en plichten van de overledene door zijn erfgenamen.

Erfrecht:
Erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.

Erfstelling:
Erfstelling is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene, de erflater, aan één of meerdere personen zijn vermogen nalaat.

Executeur:
Is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Gemeenschap:
Wanneer er meerdere personen zijn die eigendom van een goed of een recht gezamenlijk hebben.

Holografisch Testament:
Dit is een eigenhandig uitgeschreven testament, ook wel gesloten testament genoemd.

Langstlevende Testament:
Een testament waarbij voor de langstlevende echtgenoot of (geregistreerd) partner een voorziening wordt getroffen om hem/haar verzorgd achter te laten.

Legaat:
Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.

Legataris:
Iemand aan wie je spullen of geld nalaat.

Legitieme Portie:
Dat deel van de nalatenschap waarop (klein) kinderen minimaal recht hebben.

Legitimaris:
Iemand die recht heeft op een legitieme portie.

Schenkingsrecht:
Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen.

Successierechten:
Successierecht of erfenisrecht is de belasting die wordt geheven over een erfenis.

Testamentair Erfrecht:
Regels die gelden als iemand een testament heeft gemaakt.

Testateur:
De persoon die een testament heeft laten maken.

Versterferfrecht:
Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt.

Verwerpen:
Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Dit moet dan voor de gehele erfenis gelden, men kan die niet gedeeltelijk verwerpen

Verdeling:
Datgene wat er in de regel met een gemeenschap (nalatenschap/erfenis) dient te gebeuren, zodat ieder van de erfgenamen zijn eigen deel krijgt.

Vereffening:
Wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap.

Vrij van recht:
De erflater kan de verkrijger ‘vrij van recht’ netto laten erven. Hij moet dit nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het successierecht – dat de verkrijger zou moeten betalen – voor rekening van de nalatenschap.

Vruchtgebruik:
Vruchtgebruik is het recht om iemand anders zijn goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten.

Wettelijke Verdeling:
De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner krijgt alle goederen van de nalatenschap. Het erfdeel van de kinderen (kindsdeel) wordt omgerekend in geld en wordt pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt.

Zuiver Aanvaarden:
Als de erfenis aanvaard wordt (met alle daaraan verbonden rechten en plichten), ongeacht of het saldo positief of negatief is.

DEFINITIES OPZOEKEN

Via Encyclo:
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken

FIxed-fee / vast tarief

Heeft u een vraag over een erfenis of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Erfrecht voor een vast tarief:

  • Een mondeling advies door middel van een adviesgesprek
  • Een schriftelijk uitgewerkt advies
  • Een combinatie van beide

Santema advocatuur biedt de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
Helder en Duidelijk!