Erfrecht Advocatuur

erfrechticoon logo

Juridisch erfrecht advies en hulp bij erfenis conflicten

Santema Advocatuur Erfrecht logo

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht

Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht?

Een erfenis afhandelen is een zaak vol emotie.

Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst. Tijdens dit proces zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Vaak worden op dat moment ook de familiebanden duidelijk. Gaat het in harmonie of ontstaat onenigheid (familieruzie) in de familie?

Is er een erfrechtelijk probleem in de familie over de nalatenschap?

Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

A Erfrecht Santema Advocatuur logo contact info@santema-advocatuur.nl

SANTEMA ADVOCATUUR
Volledig gespecialiseerd in Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Let op: Nieuw adres!

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail
erfrecht nalatenschap testament santema advocatuur

Santema Advocatuur is specialist in het geven van juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten! 

Erfrechtadvocaat nodig? 

Elke situatie is weer anders en dat verdient maatwerk en zorg.
We geven u informatie en advies en helpen u om verdere escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn dan voeren we namens u een juridische procedure.

We komen voor uw belangen op!

Advocaat mr. W. S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen.
Zijn notariële achtergrond komt goed van pas bij het behandelen van erfrechtelijke geschillen. 

Het erfrecht is voor hem een specifiek vakgebied waarbij het belangrijk is om up-to-date te zijn en te blijven.

Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan. Op basis van vakkennis en ervaring kunnen we uw situatie snel en grondig analyseren en adequaat op treden.

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een nalatenschap tot geschillen. Dan is het verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

erfrecht001 wettelijke verdeling Santemaerfrecht Advocatuur
Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat uw situatie is!

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen.
Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.
Neem vrijblijvend contact op met Santema Advocatuur.

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

A Erfrecht Santema Advocatuur logo contact info@santema-advocatuur.nl

SANTEMA ADVOCATUUR
Volledig gespecialiseerd in Erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Let op: Nieuw adres!

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

mr. W.S. (Wiebren) Santema is erfrecht specialist.

Op basis van zijn vakkennis erfrecht en ervaring is hij in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden

 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken
mr. W.S. Santema

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”

Veel gestelde erfenis vragen:

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

-legitimaris legitieme erfrechtadvocatuur

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van uw ouders waar u als kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van het testament en in weerwil van gedane giften.

De legitieme wordt verkregen in de vorm van een vordering. De legitimaris wordt door een beroep te doen geen mede-eigenaar van de goederen van de nalatenschap.
Legitieme portie.

 • Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?
 • Kan ik ook een beroep doen op de legitieme als ik niet onterfd ben?
 • Hoe groot is mijn legitieme?
 • Wanneer kan ik mijn legitieme opeisen?
 • Hoe doe ik een beroep op mijn legitieme?
Legitieme portie erfrechtinformatie lees meer

Second opinion

-nalatenschap & informatie erfrechtadvocatuur

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt?
Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?
Een herbeoordeling is de mening van een andere advocaat.
Soms kiest u hier zelf voor, maar ook uw eigen advocaat kan vragen om de mening van een andere advocaat. Het dossier wordt niet opnieuw gestart. Bij uw juridische vraag over uw zaak waarbij u niet zeker weet of uw advocaat de juiste procedure volgt kan een second opinion door een advocaat uitkomst bieden. Het kan leiden tot nieuwe inzichten of juist geruststellen. Second opinion aanvragen.

 • Wanneer kunt u bijvoorbeeld een second opinion aanvragen?
 • Het kan leiden tot nieuwe inzichten of juist geruststellen.
Second opinion aanvragenerf-recht advocaaterfrechtinformatie lees meer

Hij / zij dient met bekwame spoed een boedelbeschrijving op te stellen. De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven. Legitimarissen moeten alle informatie krijgen die zij nodig hebben om de hoogte van hun legitieme portie te berekenen.

Na afloop van de afwikkeling dient een executeur rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen over de wijze waarop de boedel is beheerd.

 • Wat is de taak van een executeur?
 • Waar is een executeur toe verplicht?
 • Hoe kom ik van een executeur af?
executeur erfrechtinformatie lees meer

Fixed-fee / vast tarief

-erfrechtnalatenschap

Heeft u een vraag over een erfenis, erfrecht of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent? Dan is er de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
Helder en Duidelijk!
Gaat uw voorkeur uit naar een uurtarief? Dat kan natuurlijk ook.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Vraag een fixed-fee aan.

 • De mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
 • Gaat uw voorkeur uit naar een uurtarief? Dat kan natuurlijk ook.
vast tarief fixed fee erfrechtinformatie lees meer

Medisch dossier opvragen

-wilsonbekwaamheid erfrechtadvocaat

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen. Bijvoorbeeld kan de huisarts of een andere behandelende arts worden gevraagd om inzage in het medisch dossier.

Een arts kan en mag echter niet zomaar een verklaring afleggen of inzage verlenen
vanwege de geheimhoudingsplicht die hij heeft omtrent de gegevens van zijn patiënten.
Medisch dossier opvragen bij wilsonbekwaamheid.

 • Wilsonbekwaam en Erfrecht
 • Medisch dossier opvragen bij wilsonbekwaamheid ten tijde van het maken van een testament ondanks beroepsgeheim arts
 • De verplichting tot geheimhouding wordt niet opgeheven door het overlijden van de patiënt
Wilsonbekwaam beroepsgeheim erfrechtinformatie lees meer

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

-erfenis aanvaarden beneficiair verwerpen

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.
Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

 • Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
 • Verwerpen van de nalatenschap
 • Beneficiair aanvaarden

Zuiver aanvaarden:
Door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten en plichten van de overledene. Dit wordt in erfrechtelijke termen ook wel de “saisine” genoemd en vormt één van de basisbeginselen van het erfrecht: de erfgenamen zetten als het ware de positie van de erflater voort.
Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen (mede-)aansprakelijk wordt voor de schulden.
“Een zuivere aanvaarding komt soms tot stand zonder er bij stil te staan.”
Erfenis (Beneficiair) Aanvaarden of verwerpen.

 • Moet ik de erfenis aanvaarden? En op welke wijze?
 • Een van de erfgenamen weigert om een keus te maken, wat nu?
 • Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik verwerp?
 • Kan ik een gedane keus ongedaan maken? De hoofdregel blijft dat een eenmaal gemaakte keus onherroepelijk is
Aanvaarding of verwerpen erfrechtinformatie lees meer

Is er een verjaringstermijn bij wilsonbekwaamheid?

-verjaringstermijn wilsonbekwaamheid

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.
Verjaringstermijn bij wilsonbekwaamheid

 • Nietige rechtshandelingen worden geacht nimmer rechtskracht te hebben gehad
 • Als het gaat om een testament dat onder invloed van een geestelijke stoornis is gemaakt dan is er sprake van een nietig testament
verjaringstermijn testament wilsonbekwaamheid erfrechtinformatie lees meer

Agrarischerfrecht

-agrarischrecht erfrecht advocaat

Met “agrarisch-erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is. Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.
Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.
www.agrarischerfrecht.nl

Veel gestelde erfrecht vragen – erfenissen en nalatenschappen

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij? Of heeft u zelf een bijdrage? Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen.


Nederlandse orde van Advocaten _ mr. W.S. Santema staat in het rechtsgebieden register. De algemene raad vindt het van belang dat de advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. Erfrecht

Rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van Advocaten met erfrecht registratie

Erfrecht registratie:
mr. W.S. (Wiebren) Santema staat in het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist op het gebied van het erfrecht en nalatenschap.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland

Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland. 
Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

Erfrecht Advocaat

Santema Advocatuur is lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland.
De VEAN is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging.

Het doel van de VEAN is om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht. Een ruime ervaring in het erfrecht en het examen met een goed gevolg te hebben behaald is verplicht om lid te kunnen worden. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

Er is onder andere specialistische erfrecht kennis over de volgende zaken:

 • Aanvaarding van de nalatenschap
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Vereffening van de erfenis
 • Problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • Legitieme portie
 • Legaten
 • Bewind-voering, bewindvoerder
 • Ouderlijke boedelverdeling
 • Wilsrechten
 • Versterferfrecht

Na een overlijden van een dierbare komt er veel op u af.

Nalatenschap.
Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het afhandelen van verzekeringen, het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, belastingaangiftes etc. Bovendien moet ook de nalatenschap verdeeld worden. Daarbij ontstaan helaas regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers. Een erfrecht advocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een correcte verdeling te komen.

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig juridische informatie en hulp te vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Erfrecht en bijzonder Familierecht Santema Advocatuur

erfrechtfamilie advocaten

Expertise kantoor op het hoogste niveau!

We richten ons 100% op alles wat met erfrecht en bijzonder-familierecht te maken heeft.

Meer weten over nalatenschap?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Erfrecht Advocatuur

SANTEMA ADVOCATUUR
Gespecialiseerd in Erfrecht

erfrecht advocaat volledige expertise
Erfrecht Contact klik Santema Advocatuur Sneek Friesland

Praktijkvraag uit “Erfrecht en bijzonder-Familierecht uit de praktijk”

Uit de praktijk nalatenschap. Weggeven van het geld van moeder (vader) aanvechtbaar?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor ouders om hun kinderen gelijk te bedelen en/of aan alle kinderen evenveel na te laten. Ik ga er van uit dat moeder baas was over haar eigen geld, dat zij helder van geest was en dat het haar dus vrij stond om daarmee te doen en laten zoals zij wilde.

Het is echter wel zo dat ieder kind recht heeft op een minimum erfdeel als het gaat om de nalatenschap van zijn ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de ouders waar een kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van een testament en in weerwil van gedane giften.

Als giften dusdanig groot zijn dat het erfdeel daardoor lager uitvalt dan de legitieme, moet het erfdeel worden aangevuld tot de legitieme. Eventueel kan de gedane gift worden ingekort, de ontvanger van de gift moet dan een deel van gift teruggeven.

Het legitieme deel is naar huidig erfrecht de helft van een gewoon kindsdeel. Bij de berekening van de legitieme wordt rekening gehouden met alle gedane giften.


Enkele juridische begrippen erfrecht

Wat is een executeur?

Dat is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Bewindvoerder:

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt. (Wat is bewind – rechtspraak.nl)

Legaat:

Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.
Begrippenlijsterfrecht

Wat wordt er bedoeld met legitieme portie?

Dat deel van de nalatenschap waarop (klein) kinderen minimaal recht hebben.

Zitting:

De mondelinge behandeling van een zaak, waarbij de rechter met de partij(en) over de zaak praten.

Gezags-register:

Register waarin rechtsfeiten met betrekking tot het gezag worden bijgehouden. In het gezags-register worden beslissingen over het gezag geregistreerd.


Contact

We zijn volledig gespecialiseerd in erfrecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Santema Advocatuur erfrechtadvocaat nalatenschap

Neem gerust contact met ons op

Tijdens kantooruren:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek

info@santema-advocatuur.nl
telefoonnummer 085 - 1305412
Contact santemaadvocatuur
linkedinerf

Santema Erfrecht Advocatuur is volledig gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht. Het werkterrein is heel Nederland en internationaal. We richten ons 100% op alles wat met erfrecht en nalatenschappen te maken heeft. Het enige niche-kantoor voor erfrecht in het Noorden van het land.

Santema Advocatuur

Advocatuur erfrecht telefoonnummer Santema advocatuur - bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Santema advocatuur is specialist op het gebied van erfrecht en bijzonder familierecht.

Op basis van vakkennis en jarenlange ervaring zijn we in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden.

Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. Op juridisch gebied is het van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt.

 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

Wilt u meer weten over het erfrecht?


Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis of nalatenschap tot geschillen. Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk

We zijn iedere werkdag maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.30 uur.

U kunt ons altijd een e-mail sturen.
Dit wordt vertrouwelijk behandeld en geven u zo spoedig mogelijk een bericht terug.

Erfrecht Advocaat Wiebren Santema

“iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”.
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”.

Gespecialiseerd in nalatenschap / erfenissen. Het kantoor is gevestigd in Sneek (Friesland). De praktijk is voor heel Nederland en ook internationaal. 
Beste advocatuur erfrecht

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met nalatenschap te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

De site van bijzonder familierecht – erfrechtadvocatuur en agrarischerfrecht zijn onderdeel van Santema Advocatuur.
www.familie-erfrechtadvocatuur.nl
www.agrarischerfrecht.nl