Erfrecht en bijzonder Familierecht Advocatuur

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten

Erfrecht Advocatuur Santema

Erfrecht Advocaat W.S. Santema erfrecht advocatuur - nalatenschap

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht.
Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht?

Een erfenis afhandelen is een zaak vol emotie.

Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst. Tijdens dit proces zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Vaak worden op dat moment ook de familiebanden duidelijk. Gaat het in harmonie of ontstaat onenigheid (familieruzie) in de familie?

Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Erfrechterfrecht

Is er een probleem in de familie over de nalatenschap?

Erfrecht Advocatuur Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten! 

Erfrecht advocaat nodig? 
Elke situatie is weer anders en dat verdient maatwerk en zorg. We geven u informatie en advies en helpen u om verdere escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn dan voeren we namens u een juridische procedure.

Maak vandaag nog een afspraak om te bekijken wat uw situatie is!

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Advocatuur voor bijzonder-familierecht en erfrecht

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

SANTEMA ADVOCATUUR
Erfrecht & Bijzonder Familierecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Sneek Friesland Advocaat Santema Advocatuur plan route - Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl


Erfrecht Santema Advocatuur is gespecialiseerd in het erfrecht en bijzonder familierecht.
Het enige niche-kantoor voor erfrecht in het Noorden van het land.


We richten ons 100% op alles wat met erfrecht en nalatenschappen te maken heeft.


Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland. Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

We komen voor uw belangen op!

Advocaat mr. W. S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van juridisch advies en hulp op het gebied van erfrechtelijke geschillen.
Zijn notariële achtergrond komt goed van pas bij het behandelen van erfrechtelijke geschillen. 

Het erfrecht is voor hem een specifiek vakgebied waarbij het belangrijk is om up-to-date te zijn en te blijven.

Adviseert, procedeert en doceert over erfrechtelijke problemen, met name als daarover geschillen zijn ontstaan. Op basis van vakkennis en ervaring kunnen we uw situatie snel en grondig analyseren en adequaat op treden.


Steeds vaker leidt de afwikkeling van een nalatenschap tot geschillen.
Dan is het verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen.
Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.
Neem vrijblijvend contact op met Santema Advocatuur.

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl


mr. W.S. (Wiebren) Santema is specialist in het geven van advies en hulp bij juridische vragen over een erfenis.

Beste erfrecht advocaat Nederland zoeken.
 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken
mr. W.S. Santema

“Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt”.

Nederlandse orde van Advocaten _ mr. W.S. Santema staat in het rechtsgebieden register. De algemene raad vindt het van belang dat de advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij zich heeft geregistreerd. Erfrecht

Rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van Advocaten met erfrecht registratie

Erfrecht registratie:
mr. W.S. (Wiebren) Santema staat in het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist op het gebied van het erfrecht en nalatenschap.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.

Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland

Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland. 
Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

Erfrecht Advocaat

Santema Advocatuur is lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland.
De VEAN is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging.

Het doel van de VEAN is om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht. Een ruime ervaring in het erfrecht en het examen met een goed gevolg te hebben behaald is verplicht om lid te kunnen worden. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

Er is onder andere specialistische erfrecht kennis over de volgende zaken:

 • Aanvaarding van de nalatenschap
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Vereffening van de erfenis
 • Problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • Legitieme portie
 • Legaten
 • Bewind-voering, bewindvoerder
 • Ouderlijke boedelverdeling
 • Wilsrechten
 • Versterferfrecht

Na een overlijden van een dierbare komt er veel op u af.

Nalatenschap.
Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het afhandelen van verzekeringen, het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, belastingaangiftes etc. Bovendien moet ook de nalatenschap verdeeld worden. Daarbij ontstaan helaas regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers. Een erfrecht advocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een correcte verdeling te komen.

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig juridische informatie en hulp te vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Erfrecht en bijzonder Familierecht Santema Advocatuur

erfrechtfamilie advocaten

Expertise kantoor op het hoogste niveau!

We richten ons 100% op alles wat met erfrecht en bijzonder-familierecht te maken heeft.

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Advocatuur voor bijzonder-familierecht en erfrecht

Erfrecht Contact Santema Advocatuur
Telefoonnummer Santema Advocatuur Sneek Friesland - praktijk voor heel Nederland en internationaal
e-Mail - info@santema-advocatuur.nl _ Advocaat Erfrecht

SANTEMA ADVOCATUUR
Erfrecht & Bijzonder Familierecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl


Veel gestelde erfenis vragen:

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd? – erfrecht

Erfrecht Lees meer over legitieme

Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van uw ouders waar u als kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van het testament en in weerwil van gedane giften.

De legitieme wordt verkregen in de vorm van een vordering. De legitimaris wordt door een beroep te doen geen mede-eigenaar van de goederen van de nalatenschap.
Legitieme portie.

Second opinion – erfrecht

Lees meer erfrecht en second opinion

Twijfelt u aan de mening of het advies dat uw eigen advocaat voorstelt?
Is er gebrek aan vertrouwen of een tegenvallend resultaat?
Een herbeoordeling is de mening van een andere advocaat.
Soms kiest u hier zelf voor, maar ook uw eigen advocaat kan vragen om de mening van een andere advocaat. Het dossier wordt niet opnieuw gestart. Bij uw juridische vraag over uw zaak waarbij u niet zeker weet of uw advocaat de juiste procedure volgt kan een second opinion door een advocaat uitkomst bieden. Het kan leiden tot nieuwe inzichten of juist geruststellen.
Een second opinion aanvragen.

Hij / zij dient met bekwame spoed een boedelbeschrijving op te stellen. De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven. Legitimarissen moeten alle informatie krijgen die zij nodig hebben om de hoogte van hun legitieme portie te berekenen.

Na afloop van de afwikkeling dient een executeur rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen over de wijze waarop de boedel is beheerd.

Fixed-fee / vast tarief – erfrecht – nalatenschap

Heeft u een vraag over een erfenis, erfrecht of bijzonder familierecht of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent? Dan is er de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief.
Helder en Duidelijk!
Gaat uw voorkeur uit naar een uurtarief? Dat kan natuurlijk ook.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Vraag een fixed-fee / vast tarief advocaat aan.

Medisch dossier opvragen

Dit is een in de praktijk veel voorkomende vraag. Als na het overlijden blijkt dat iemand een testament heeft gemaakt terwijl je sterke twijfels had of diegene wel in staat was om dat te doen, wordt vaak de behoefte gevoeld hier navraag over te doen. Bijvoorbeeld kan de huisarts of een andere behandelende arts worden gevraagd om inzage in het medisch dossier.

Erfrecht Wilsonbekwaam en medisch dossier opvragen. Na overlijden blijkt er een testament bij de notaris te zijn terwijl er sterke twijfels zijn over wilsbekwaamheid. Testament.

Een arts kan en mag echter niet zomaar een verklaring afleggen of inzage verlenen
vanwege de geheimhoudingsplicht die hij heeft omtrent de gegevens van zijn patiënten.
Lees verder: Medisch dossier opvragen bij wilsonbekwaamheid.

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

 • Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
 • Verwerpen van de nalatenschap
 • Beneficiair aanvaarden
erflater- verwerpen of aanvaarden

Zuiver aanvaarden:

Door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten en plichten van de overledene. Dit wordt in erfrechtelijke termen ook wel de “saisine” genoemd en vormt één van de basisbeginselen van het erfrecht: de erfgenamen zetten als het ware de positie van de erflater voort.
Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen (mede-)aansprakelijk wordt voor de schulden.
“Een zuivere aanvaarding komt soms tot stand zonder er bij stil te staan.”
Lees verder: Aanvaarden of verwerpen.

Is er een verjaringstermijn bij wilsonbekwaamheid?

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Rechtshandelingen Wilsonbekwaamheid en verjaringstermijn - erfrechtelijke vragen

Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.
Lees verder: Verjaringstermijn bij wilsonbekwaamheid.

Agrarischerfrecht

Met “agrarisch-erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is. Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.
Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.
Lees verder op de website van www.agrarischerfrecht.nl

Veel gestelde erfrecht vragen – erfenissen en nalatenschappen

Staat uw vraag over erfrecht of bijzonder familierecht er niet bij? Of heeft u zelf een bijdrage? Graag nodigen we u uit om contact met ons op te nemen!
Of kijk op de pagina van Veel gestelde erfenis vragen.


erfrecht advocaat volledige expertise

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen.
Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen.

Erfrecht Contact klik Santema Advocatuur Sneek Friesland
Sneek Friesland telefoonnummer 085-1305412
Contact button mail erfrechtelijke vraagstukken - locatie Nederland afdeling Friesland (Fryslân) Snits

Praktijkvraag uit “Erfrecht en bijzonder-Familierecht uit de erfrechtpraktijk”:

Erfrecht Advoaat - Santema Advocatuur uit de erfrechtpraktijk - mocht mijn moeder zomaar geld weggeven aan de andere kinderen? Familie en kinderen.

Recent is mijn moeder overleden. Al langere tijd had ik geen goed contact met haar, in tegenstelling tot mijn broers en zusters.
Nu blijkt dat mijn moeder de afgelopen jaren behoorlijke schenkingen heeft gedaan aan mijn broers en zusters. Na betaling van de begrafeniskosten bleef er vrijwel niets over om onderling te verdelen. Mocht mijn moeder zomaar al haar geld weggeven aan de andere kinderen, is dit aanvechtbaar?

Het is echter wel zo dat ieder kind recht heeft op een minimum erfdeel als het gaat om de nalatenschap van zijn ouders, de zogenaamde legitieme portie.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor ouders om hun kinderen gelijk te bedelen en/of aan alle kinderen evenveel na te laten. Ik ga er van uit dat moeder baas was over haar eigen geld, dat zij helder van geest was en dat het haar dus vrij stond om daarmee te doen en laten zoals zij wilde.

Het is echter wel zo dat ieder kind recht heeft op een minimum erfdeel als het gaat om de nalatenschap van zijn ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de ouders waar een kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van een testament en in weerwil van gedane giften.

Als giften dusdanig groot zijn dat het erfdeel daardoor lager uitvalt dan de legitieme, moet het erfdeel worden aangevuld tot de legitieme. Eventueel kan de gedane gift worden ingekort, de ontvanger van de gift moet dan een deel van gift teruggeven.

Het legitieme deel is naar huidig erfrecht de helft van een gewoon kindsdeel. Bij de berekening van de legitieme wordt rekening gehouden met alle gedane giften.


Enkele juridische begrippen erfrecht

erfrecht erfenis begrippen
Aanvaarden Erfenis:

Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam.

Wat is een Executeur?

Dat is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Wat wordt er bedoeld met legitieme portie?

Dat deel van de nalatenschap waarop (klein) kinderen minimaal recht hebben.


Erfrecht Nalatenschap Erfenis Uitgelicht Bericht

Erfrechtadvocatuur

Beste advocaat zoeken en een eerste kennismaking

Mag ik zelf een advocaat kiezen? Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen.
Vraag naar de specialisatie van de advocaat en ervaring.
Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem. Heeft u een advocaat gevonden, dan wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag gaan met uw zaak. Maar voordat de advocaat kan beginnen is het belangrijk dat u eerst met hem een aantal dingen bespreekt. Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen om duidelijk te krijgen of hij geschikt is voor uw zaak en of het zinvol is uw zaak voort te zetten:

Heeft de advocaat kennis over uw specifieke probleem?
Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoe lang?
Vraag naar de specialisatie en ervaring.
Is de advocaat lid van een specialisatievereniging?

Wat is zijn inschatting van uw zaak:
hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?
Beste advocaat zoeken en een eerste gesprek.

Erfrecht bericht lees meer beste advocaat zoeken

Contact Santema Advocatuur

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?

Advocatuur voor bijzonder-familierecht en erfrecht

Contact Santema Erfrecht Advocatuur
Telefoonnummer Erfrechttelefoon
e-Mail

SANTEMA ADVOCATUUR
Erfrecht & Bijzonder Familierecht

Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Sneek Friesland Advocaat Santema Advocatuur plan route - Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl

LinkedIn santema
facebook santema advocatuur
instagram santema contact kantoor Sneek

Gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Santema Advocatuur

Advocatuur erfrecht telefoonnummer Santema advocatuur - bereikbaar iedere werkdag. Meer informatie over erfenis nalatenschap

Santema advocatuur is specialist op het gebied van erfrecht en bijzonder familierecht.

Op basis van vakkennis en jarenlange ervaring zijn we in staat om uw situatie snel en grondig te analyseren en adequaat op te treden.

Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren én welke regels daarvoor gelden. Op juridisch gebied is het van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt.

 • Snelle en grondige analyse
 • Professionele begeleiding
 • Belangenbehartiging
 • Adequaat optreden
 • Duidelijkheid over de kosten
 • Kennis van zaken

Wilt u meer weten over het erfrecht?


Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis of nalatenschap tot geschillen. Het is dan verstandig om deskundig juridisch advies te vragen.

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk

We zijn iedere werkdag maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.30 uur.

U kunt ons altijd een e-mail sturen.
Dit wordt vertrouwelijk behandeld en geven u zo spoedig mogelijk een bericht terug.

Erfrecht Advocaat Wiebren Santema

“iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”.
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”.

Gespecialiseerd in nalatenschap / erfenissen. Het kantoor is gevestigd in Sneek (Friesland). De praktijk is voor heel Nederland en ook internationaal. 
Beste advocatuur erfrecht

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met nalatenschap te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

De site van bijzonder familierecht – erfrechtadvocatuur en agrarischerfrecht zijn onderdeel van Santema Advocatuur.
www.familie-erfrechtadvocatuur.nl
www.agrarischerfrecht.nl