Algemene voorwaarden Santema Erfrecht Advocatuur

Erfrecht Santema Advocatuur


Mr. W.S. Santema voert een advocatenpraktijk in de vorm van een eenmanszaak, onder de naam Santema Advocatuur. Cliënt is de (rechts)persoon die een overeenkomst van opdracht aangaat met Santema Advocatuur en ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, of indien sprake is van meerdere cliënten, zijn de partijen die opdracht hebben verstrekt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Santema Advocatuur toekomt. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De opdracht wordt beschouwd als uitsluitend aan Santema Advocatuur gegeven. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Santema Advocatuur, niet tot een resultaatsverbintenis.
Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van Santema Advocatuur, alsmede overige personen die bij, voor of namens Santema advocatuur werkzaam zijn of zijn geweest. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.


Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt verschuldigd: honorarium, verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten), reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden en omzetbelasting, een en ander zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten. Santema Advocatuur is gerechtigd een voorschot te verlangen.
Indien een declaratie door cliënt niet tijdig is voldaan, is Santema Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Santema Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.
Santema Advocatuur is bevoegd om de aan cliënt toekomende gelden die zij onder zich heeft of krijgt met de openstaande factu(u)r(en) te verrekenen. Santema Advocatuur beschikt over een derdenrekening die middels een daartoe strekkende overeenkomst wordt beheerd door Stichting Beheer Derdengelden Defenz Advocaten te Drachten. Indien Santema Advocatuur in dat kader gelden onder zich heeft die aan cliënt dienen te worden doorbetaald, geeft cliënt met het aangaan van de opdracht toestemming aan Santema Advocatuur om tot voldoening van de voor cliënt openstaande facturen of een deel daarvan over te gaan, tenzij de geldende gedragsregels dit niet toelaten.
Voor zover van toepassing zal eventuele negatieve rente over hetgeen voor cliënt of voor de aangewezen derde op de Derdenrekening wordt gehouden, worden doorbelast: bij doorbetaling wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.
Indien er meerdere cliënten worden bijgestaan met betrekking tot dezelfde kwestie dan is iedere cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota.


Iedere aansprakelijkheid van Santema Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt.
Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Santema Advocatuur beperkt tot het deel verschuldigde honorarium over de laatste zes maanden.
Alle aanspraken van de cliënt vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop cliënt zijn aanspraken baseert en/of tot één jaar na de verzending van de laatste factuur waarbij de werkzaamheden waarover wordt geklaagd in rekening zijn gebracht. De bezwaren dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingediend bij Santema Advocatuur.
Santema Advocatuur is bevoegd, indien daartoe aanleiding bestaat, voor de goede beroepsuitoefening voor rekening van cliënt niet tot de organisatie behorende derden in te schakelen. Santema Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden.


Indien cliënt een natuurlijk persoon is, verstrekt cliënt bij het aangaan van de opdracht door ondertekening van de opdrachtbevestiging toestemming aan Santema Advocatuur om de persoonsgegevens van cliënt in een bestand op te nemen/te verwerken. Voor verdere informatie omtrent het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens verwijst Santema Advocatuur naar de privacyverklaring die via de website van Santema advocatuur (www.erfrechtadvocaat.nu) kan worden gedownload.
Santema Advocatuur neemt bij de beveiliging van haar gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Santema Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg. Santema Advocatuur is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Ten gevolge van de geldende regelgeving is Santema Advocatuur onder meer verplicht
a) de identiteit van haar cliënt(en) vast te stellen;
b) vast te stellen of de client een politiek prominent persoon is;
c) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor bekende autoriteit te melden en in het kader daarvan gegevens te verstrekken zonder hierover cliënt te informeren.
Iedere opdrachtgever en/of cliënt verbindt zich er toe om alle benodigde informatie ten behoeve van de uitvoering van de Wwft aan Santema Advocatuur te verstrekken – zowel gevraagd als ongevraagd (indien aan cliënt omstandigheden bekend zijn waarvan die weet of behoort te weten dat die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht door Santema Advocatuur).


Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Santema Advocatuur, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.


Op de rechtsverhouding tussen Santema Advocatuur en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.


Santema Advocatuur streeft naar zeer tevreden klanten. Indien de klant toch ontevreden is over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan zal deze klacht worden behandeld conform de klachtenregeling van Santema Advocatuur, die te vinden is op de website van Santema Advocatuur: www.erfrechtadvocaat.nu. Een klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden na de aanleiding daarvoor. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.


Santema Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Santema Advocatuur


Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.


Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde (digitale) dossier zal door Santema Advocatuur na het afronden van de opdracht gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.