Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN SANTEMA ADVOCATUUR

1. Partijen en opdracht:

Santema advocatuur is een eenmansbedrijf.
Cliënt is diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Santema Advocatuur toekomt.
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Santema Advocatuur, niet tot een resultaatsverbintenis.
Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van Santema Advocatuur, alsmede overige personen die bij, voor of namens Santema advocatuur werkzaam zijn of zijn geweest.

 

2. Honorarium en kosten:

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt verschuldigd honorarium, verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten), reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden en omzetbelasting.
Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten.
Indien een declaratie door cliënt niet tijdig is voldaan, is Santema Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Santema Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.

 

3. Aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid van Santema Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt.
Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Santema Advocatuur beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

 

4. Algemene Verordening Persoonsgegevens:

Indien cliënt een natuurlijk persoon is, verstrekt cliënt bij het aangaan van de opdracht door ondertekening van de opdrachtbevestiging toestemming aan Santema Advocatuur om de persoonsgegevens van cliënt in een bestand op te nemen/te verwerken. Voor verdere informatie omtrent het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens verwijst Santema Advocatuur naar de privacyverklaring die via de website van Santema advocatuur (www.erfrechtadvocaat.nu) kan worden gedownload.
Santema Advocatuur neemt bij de beveiliging van haar gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Santema Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg. Santema Advocatuur is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten:

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Santema Advocatuur, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op de rechtsverhouding tussen Santema Advocatuur en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 

7. Klachtenregeling:

Santema Advocatuur streeft naar zeer tevreden klanten. Indien de klant toch ontevreden is over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan zal deze klacht worden behandeld conform de klachtenregeling van Santema Advocatuur, die te vinden is op de site van Santema Advocatuur: www.erfrechtadvocaat.nu. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.

 

8. Wijziging van algemene voorwaarden:

Santema Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Santema Advocatuur

 

9. Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten:

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 

10. Archivering:

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door Santema Advocatuur gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.